« Terug

Vrijstelling kleine giften voor mensen in de bijstand (vreemd - motie SP)

kleine beurs.jpg23 juni 2021

Dat mensen in de bijstand het bij hun gemeente moeten melden als zij naast hun uitkering nog extra inkomsten hebben (al dan niet tijdelijk), mag algemeen bekend worden verondersteld. Minder bekend was tot voor kort dat deze meldplicht geldt voor iedere vorm van extra inkomen, hoe klein ook (zo u wilt: op het onbenullige af), in geld of in natura (zoals verjaardagscadeaus, boodschappen enz.). Groot was dan ook de verontwaardiging over het nieuws dat de gemeente Wijdemeren van één van hun 'bijstandsgerechtigden' maar liefst 7.000,- terugeiste omdat zij zou hebben verzuimd te melden dat een familielid wekelijks de boodschappen voor haar kocht en betaalde.

De verontwaardiging over deze onmenselijk genoemde verplichting waaide spontaan over naar de Tweede Kamer… totdat bleek dat deze keiharde eis direct voortvloeide uit de Participatiewet die nog geen tien jaar geleden door diezelfde Kamer bijna unaniem was aangenomen. Niks coulance, niks maatwerk!

Uit sommige gemeenten kwamen berichten dat daar wel degelijk enig maatwerk werd toegepast, maar dit bleek eigenlijk onwettig te zijn. Anders gezegd: ieder beroep op de rechter tegen deze toepassing zou zonder meer leiden tot stopzetting van dit gemeentelijk beleid.

Ook de gemeente Alphen aan den Rijn pleegt de Participatiewet op dit punt kennelijk met omzichtigheid toe te passen. Dat wil zeggen dat niet meteen elk eurodubbeltje of ieder cadeauboeketje wordt omgerekend in een dito korting op de uitkering. Maar de recente uitspraak van de rechter in de betreffende gemeente - waarin die gemeente in het gelijk werd gesteld - voedde blijkbaar toch enige ongerustheid binnen de Alphense raadsfracties.

Deze onrust mondde voor de raadsvergadering van 3 juni uit in een voorstel, ingediend op initiatief van de SP door een groot aantal partijen. Daarin werd het college van B&W verzocht om:

(1) Bijstandsgerechtigden vanaf 1 juli 2021 een vrijstelling te geven van kleine giften, waaronder giften in natura zoals boodschappen, van € 1200,-- per jaar, maar ook de ruimte te behouden voor maatwerk, en

(2) de wijze waarop de gemeente nu invulling geeft aan vrijstelling, met de raad te delen en daarbij de effecten van toepassing van de vrijstellingsgrens te betrekken, evenals de ontwikkelingen binnen de Participatiewet op dit punt.

Alleen de VVD, de ChristenUnie en de SGP hadden motie niet mee ondertekend.

De ChristenUnie-fractie verklaarde tijdens de vergadering dat zij dit voorstel inhoudelijk ondersteunde maar niet mee had ingediend omdat het voorstel juridisch niet uitvoerbaar is. De Participatiewet geeft gemeenten immers geen enkele ruimte om maatwerk toe te passen. Deze ruimte komt er pas wanneer de Participatiewet is aangepast. Deze aanpassing moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld en goedgekeurd voordat het voorstel van de SP en hun ondersteunende partijen op juridisch houdbare wijze kan worden vertaald in gemeentelijk beleid.

De ChristenUnie-fractie was ook ongerust over het bedrag van €1.200,-- dat in de motie wordt genoemd, omdat hiermee voor het eerst een concrete grens wordt ingevoerd die er tot op heden niet is. Daardoor wordt het nog makkelijker om de vrijheid voor maatwerk die de gemeente zich nu aanmeet, juridisch onderuit te halen.

« Terug