Voortgang besluitvorming herontwikkeling winkelcentrum De Aarhof

aarhof.pngzaterdag 25 september 2021 11:24

Voorgeschiedenis

 In de raadsvergadering van 22 april 2021 is het concept 0ntwikkelingsplan voor de renovatie en herontwikkeling van winkelcentrum De Aarhof besproken. Het voorstel van B&W over dit concept plan (schetsontwerp) is vervolgens aangenomen voor wat betreft bouwvolumes en maximumhoogten, maar niet voor wat betreft de overige onderdelen en de bouw en financiering van de nieuwe parkeergarage.

Deze slechts gedeeltelijke akkoordverklaring met het schetsontwerp was voorgesteld door een aantal partijen, waaronder de CU. Het op deze wijze 'uitgedunde' schetsontwerp is door een meerderheid van de raad in de plaats gesteld van het voorstel van B&W. Daarbij is het college ook opgedragen opnieuw te onderhandelen met de projectontwikkelaar om een betere regeling te bereiken voor financiering en exploitatie van de parkeergarage.

Bespreking in raadscommissie RED van 8 juli 2021

In de commissie RED (Ruimtelijk en economisch domein) van de gemeenteraad van 8 juli 2021 is een nieuw voorstel voor de financiering van de parkeergarage besproken. In dit gewijzigde voorstel was de investering door de gemeente verlaagd van € 6,5 mln. tot € 5,5 mln. en waren daarnaast nog enkele aanpassingen doorgevoerd.

Bij de CU-fractie riep ook dit gewijzigde voorstel vragen op. Met als belangrijkste de vragen wat de inhoud is van de zgn. anterieure overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar SB Real Estate over de ophanden zijnde aankoop van de parkeergarage, of de raad in het vervolg van het besluitvormingstraject nog commentaar kan geven op deze overeenkomst. Daarnaast moet er sprake zijn van zoveel mogelijk draagvlak op alles wat rondom winkelcentrum De Aarhof gaat plaatsvinden.  

Mede naar aanleiding van deze vragen van de CU-fractie stelde wethouder Van As dat er nog geen sprake is van een anterieure overeenkomst. Hij zegde toe dat 'de raad nog in positie wordt gebracht om wensen en/of bedenkingen te uiten op de nog op te stellen anterieure overeenkomst'. Hij gaf ook aan dat de participatie van omwonende burgers en bedrijven wordt georganiseerd door de projectontwikkelaar, ondanks bezwaren van de CU en enkele andere fracties dat een reguliere inspraakprocedure niet behoort te worden georganiseerd door een belanghebbende partij. De wethouder zegde wel toe dat de leden van de gemeenteraad op de hoogte zullen worden gesteld van het participatieplan dat door de projectontwikkelaar is opgesteld.

Bespreking in vergadering gemeenteraad van 15 juli 2021

De CU fractie stelde vast dat het college van B&W er in de commissie RED opnieuw niet in was geslaagd de gang van zaken rond de financiering scherp te formuleren. Immers, wat er ook zij van het voorgestelde investeringskrediet en de te sluiten overeenkomst, de daadwerkelijke aankoop moet met inschakeling van de raad plaatsvinden. Dit laatste moet hoe dan ook duidelijk worden gecommuniceerd, zowel naar de raadsleden zelf als naar buiten! Ook de anterieure overeenkomst moet vooraf worden toegestuurd aan de raadsleden en ook in de raadsvergadering kunnen worden besproken en eventueel worden aangepast.

Wethouder van As herhaalde in de raadsvergadering, op verzoek van de CU, de toezegging dat de raad in positie wordt gebracht om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te kunnen maken op het concept van de anterieure overeenkomst. Met deze herhaalde toezegging heeft de CU ingestemd met het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet. Dat kan immers pas daadwerkelijk uitgegeven worden als de wensen en bedenkingenprocedure afgerond is. De CU ziet het belang van de ontwikkelingen rondom winkelcentrum De Aarhof. Het is een afronding van de stadhart ontwikkelingen die in 1996 zijn gestart aan de Lage Zijde van het centrum van Alphen aan den Rijn. Na 25 jaar kijken we uit naar de afronding, waardoor het stadshart van onze gemeente definitief klaar is voor Eten & drinken, Ondernemen, Winkelen, Wonen en Recreëren.

« Terug