Iedereen aan zet, participatie in de gemeente Alphen aan den Rijn

participatie.jpgdonderdag 21 oktober 2021 11:00

Voor alle inwoners van onze stad Alphen aan den Rijn is het belangrijk dat zij hun mening kunnen inbrengen over plannen en maatregelen van de gemeente die van invloed zijn op hun woon- en leefsituatie. Hiervoor zijn verkiezingen voor de gemeenteraad éénmaal in de vier jaar volstrekt onvoldoende. Meer regelmatige en herleidbare invloed op concrete plannen en maatregelen is nodig. Hiertoe geeft de gemeente al sinds jaar en dag gelegenheid door middel van inspraak.

Inspraak alleen wordt echter door veel mensen als onvoldoende ervaren, vooral wanneer deze wordt georganiseerd over plannen en maatregelen waarover al met alle benodigde instanties is overlegd en die derhalve al nagenoeg in kannen en kruiken zijn. Zulke plannen en maatregelen worden door inspraak zelden nog ingrijpend aangepast; zij worden dan ook niet zelden ervaren als in beton gegoten.

Een beter middel is invloed bij het tot stand komen van plannen en maatregelen, dus in een stadium waarin nog niet alles vastligt. In dit ontwerpstadium kunnen ideeën van insprekers ook nog betrokken worden bij het overleg met de initiatiefnemers, financiers en toezicht houdende overheden en andere instanties. Het gaat hier om actieve betrokkenheid, meedenken dus met de ontwerpers vanuit de eigen situatie. Dit wordt door ontwerpers en overheden aangeduid met het begrip participatie.

De gemeenteraad heeft voor deze participatie beleid geformuleerd en vastgesteld in het zogeheten Participatiekader 'Iedereen aan zet, participatie in gemeente Alphen aan den Rijn'. Dit participatiekader geeft een duidelijke aanpak om niet alleen vóór, maar ook in samenwerking mét de samenleving te komen tot toekomstige plannen voor de gemeente. Deze nieuwe participatie aanpak biedt ook ruimte voor initiatieven uit de samenleving. De gemeente gaat het Participatiekader verder uitwerken in een implementatieplan met financiële onderbouwing.

De ChristenUnie is van mening dat de ontwikkelingen in en van de samenleving niet afhankelijk moeten zijn van beleid dat de overheid heeft vastgesteld, maar dat de overheid zo veel mogelijk ruimte dient te geven aan inwoners en ondernemers om zelf vorm te geven aan hun samenleven. De ChristenUnie-fractie heeft deze ruimte nog onvoldoende herkend in het Participatiekader. Zij heeft daarom in de raadsvergadering van 30 september de gemeenteraad opgeroepen om onderstaand uitgangspunt te hanteren:

"De Alphenaar (inwoners en ondernemers) staat (staan) centraal ; de behoeften in de samenleving zijn het uitgangspunt , op basis waarvan de gemeente(-raad) afwegingen kan maken en tot besluitvorming komt."

Dit amendement heeft het niet gehaald en dat betreuren wij heel erg. Wel is er vanuit de gemeenteraad een toezegging gedaan om aan deze voorgestelde wijziging onderling invulling te geven in de uitwerking van het implementatieplan.

« Terug