Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief mei 2021

ChristenUnie Alphen aan den Rijn zoekt vrijwilligers

De ChristenUnie is van christenen en voor iedereen! We zijn dankbaar dat we kunnen bijdragen aan het bestuur van onze gemeente. En dat we regelmatig het verschil kunnen maken.

In maart 2022 zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. Help jij ons om het verschil te maken in Alphen aan den Rijn en de omliggende dorpskernen? We zoeken enthousiaste vrijwilligers voor veel verschillende taken!

Verkiezingsprogramma
Vind je het belangrijk om mee te denken over plaatselijke thema’s zoals wonen en ruimte, werk en inkomen, welzijn en zorg, veiligheid etc.? Dan is er plek voor jou in het team dat ons verkiezingsprogramma gaat opstellen.

Kandidatenlijst
Ben je enthousiast voor de ChristenUnie en en wil je de partij graag vertegenwoordigen op de kandidatenlijst? Dan gaan we hierover graag met je in gesprek!

Campagneteam
Vind je het leuk om mee te helpen met het organiseren van plaatselijke acties? Of ben je liever praktisch bezig met het aanspreken van mensen, flyeren en stukjes schrijven voor social media? Meld je dan aan als vrijwilliger voor het campagneteam!

Heb je interesse?
Help jij ons om het verschil te maken in Alphen aan den Rijn en onze mooie dorpen? Stuur dan een berichtje naar werving@alphenaandenrijn.christenunie.nl. We bespreken dan graag wat het beste bij je past.

Op werkbezoek bij… Villex Jazz aan de Noorderkeerking

Een verschrikkelijke bende zou het er zijn, waar het ongedierte door de gangen loopt. Dat zijn de berichten die verspreid werden over het wooncomplex voor jongeren aan de Alphense Noorderkeerkring, in de voormalige GGZ-vestiging.

Tegenwoordig is het pand van Woonforte en wordt het beheerd door Villex. Zeer alert en gewapend met een flinke dosis scepsis, mondkapjes en veel kritische vragen ging de ChristenUniefractie daarom op werkbezoek.
Voor wie uit is op sensatie valt  zo’n bezoek behoorlijk tegen. We hebben de gezamenlijke ruimtes in het hele pand mogen bekijken en enkele bewoners waren ook zo vriendelijk om ons een blik in hun kamers te gunnen. Het ziet er echt heel netjes uit. Alles is schoon en heel. De inrichting van de kamers die we gezien hebben is precies wat je van een studentenkamer verwacht. Geen afgestylde woonruimtes, maar gezellige dingen-van-thuis gecombineerd met wat Kringloopvondsten en Ikea-oplossingen.
Koken doe je daar in gezamenlijke keukens die, gezien de voormalige bestemming van het pand, echt heel groot zijn. Dat maakt het mogelijk om (gezien de Corona-maatregelen) op voldoende afstand van elkaar toch gezamenlijk een maaltijd te bereiden en samen op te eten. Tijdens ons bezoek werd wel duidelijk dat daar het kloppende hart van het gebouw zit.
Als je geluk hebt dan is er een badkamertje bij je gehuurde eigen onderkomen. Als je geld wil besparen, dan kies je voor een kamer en een douche op de gang. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je je eigen kamer schoonhoudt en dat geldt vanzelfsprekend ook voor elke je douchecabine die je gebruikt.
De enige zorg die er nog is bij Villex is het oplossen van het Wifi-probleem. Dat loopt bijna elke avond vast als iedereen na het eten even mail gaat checken, gamen en op de socials aan de gang gaat. Elke week wordt er gekeken naar een nog betere oplossing en daar wordt aandacht aan besteed totdat de optimale oplossing er is.

Het voormalige GGZ-complex blijft beschikbaar voor jongeren totdat Woonforte er nieuwe woningen kan en mag gaan bouwen. Iedereen aanwezig in het pand gaf een positieve feedback op het wonen in de JAZZ en er is zelfs nog ruimte voor meer mensen.
Kortom, de negatieve framing van het wonen in deze tijdelijke voorziening kunnen wij als kritische bezoekers niet onderschrijven. De JAZZ heeft de sfeer van een studentenhuis met alle voor- en nadelen die daaraan zitten. Het is volgens ons een goed idee als alle fracties vanuit de gemeenteraad er (Coronaproof) een kijkje gaan nemen!

  

Herontwikkeling winkelcentrum Aarhof

In de raadsvergadering van april stonden de plannen voor herontwikkeling van het winkelcentrum Aarhof op de agenda. Dit winkelcentrum is in 1974 gebouwd en is nog altijd het hoofdwinkelcentrum van Alphen, maar inmiddels wel verouderd en dus aan een ingrijpende renovatie toe. Voor dat doel is een concept ontwikkelingsplan opgesteld door de projectontwikkelaar die enkele jaren geleden het winkelcentrum met omliggende grond heeft gekocht. Dat ontwikkelingsplan voorziet in de bouw van twee woontorens (van 43 en 61 m hoog, met samen ruim 300 woningen) boven een vernieuwd winkelcentrum en een nieuwe parkeergarage. Het is de bedoeling dat met de opbrengst van de woningen de renovatie van het winkelcentrum wordt bekostigd; ook zou de gemeente de parkeergarage moeten aankopen en exploiteren.

Probleem is dat het gebruik van de parkeergarage zo weinig oplevert - ook met inzet van een deel van de opbrengst van de woningen - dat daar jarenlang behoorlijk veel geld van de gemeente bij moet.

De projectontwikkelaar wil dat de gemeente de parkeergarage aankoopt. Het college van B&W wilde voor de aankoop een aanzienlijk investeringsbedrag beschikbaar stellen (€6,5 mln.). Deze investering zou moeten worden afgeschreven in 40 jaar, en de hiervoor nodige financiering zou uit de 'vrije' financiële ruimte van de gemeente moeten komen; daarnaast zou uit deze zelfde ruimte nog eens jaarlijks een fors bedrag beschikbaar worden gesteld voor onderhoud, beheer en exploitatie van de parkeergarage.

De ChristenUnie vindt echter dat op deze manier de projectontwikkelaar wel heel eenzijdig profiteert van de lusten, maar de lasten afwentelt op de gemeente, lees de lokale gemeenschap. Bovendien is nog niet helemaal duidelijk of de nieuwe woningen alleen in het dure segment zullen vallen; in dat geval profiteren de midden- en lagere inkomens hier niet van. Daarom heeft de ChristenUnie voorgesteld om vooralsnog alleen akkoord te gaan met het schetsontwerp voor wat betreft bouwvolumes en maximumhoogten.

 

De overige ruimtelijke onderdelen van dit ontwerp zouden pas kunnen worden beoordeeld wanneer ook zaken zijn vastgelegd als categorieën te bouwen woningen (aantallen sociale woningen en woningen voor middeninkomens) en regels voor het tegengaan van speculatie (zoals minimumaantal jaren eigen bewoning door de kopers). Ook moet met de projectontwikkelaar opnieuw worden onderhandeld om een betere regeling te bereiken voor financiering en exploitatie van de parkeergarage: een regeling die gunstiger is voor de gemeente en dus ook voor de belastingbetalende inwoners.

Dit voorstel heeft in de gemeenteraad ruime instemming ontmoet: het is aanvaard met 30 tegen 7 stemmen en daarmee in de plaats gesteld van het voorstel van B&W.

Tijdens de bespreking van beide voorstellen zijn ook bezwaren van omwonenden naar voren gekomen tegen de hoogte van de woontorens. Er zijn 1.100 handtekeningen tegen het project aangeboden aan de wethouder. Dit gegeven was voor de overgrote meerderheid - inclusief ChristenUnie - geen reden om het schetsontwerp af te wijzen. Dit onder verwijzing naar het bestemmingsplan dat nog moet worden vastgesteld voor het ontwikkelingsplan. Daarbij geldt overigens wel de kanttekening dat de slagingskans van bezwaren tegen woontorens op deze plaats (in het centrum van een middelgrote stad) doorgaans gering is. Hier staat tegenover dat, nu de noodzaak van massale woningbouw niet omstreden is, een grotere bouwhoogte in het centrum landschappelijk en vanwege behoud van natuur en landbouwgrond te verkiezen is boven stedelijke uitbreiding in het landelijke gebied, en dus verdere verstening van het buitengebied. De opstelling van de ChristenUniefractie is dus zeer wel te verdedigen.

Programma duurzame ontwikkeling Alphen aan den Rijn

De gemeenteraad in Alphen aan den Rijn besprak in de vergadering van april het programma voor de duurzame ontwikkeling van Alphen voor de periode 2021-2030 (het zgn. Duurzaamheidsprogramma) met het uitvoeringsprogramma 2021-2022.

De ChristenUniefractie heeft het voorstel van onder andere de VVD ondersteund om in dit stadium nog geen concrete bedragen voor latere jaren vast te leggen (tot 2030). De ChristenUnie vindt ook dat het programma te vaag is, zeker in vergelijking met de veel concretere doelen in het vorige programma van 2017 tot 2021. De verzekering in het B&W-voorstel dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn, geeft geen enkele garantie. 
Daarom heeft de ChristenUniefractie met enkele andere partijen voorgesteld om een duurzaamheid dag of inspiratie dag te houden: een dag waarop raadsleden en leden van het B&W-college samen met plaatselijke instellingen, ondernemers en inwoners opnieuw een concretere invulling van het programma kunnen opstellen met specifieke maatregelen die zijn toegesneden op de plaatselijke situatie en mogelijkheden. De wethouder heeft toegezegd zo'n inspiratie dag nog dit jaar te organiseren. Daarom heeft de fractie toch voor het B&W-voorstel gestemd.

Verbeterproces grondstoffen en aanpassing tarief ecopark De Limes

De gemeenteraad besprak eind april ook voorstellen van B&W voor verbetering van het grondstoffenbeleid en het zwerfafvalbeleid en voor instelling van een tarief voor het ecopark De Limes.

Het eerste voorstel ging onder andere over verbetering van afvalscheiding in de gemeente. Geconstateerd was namelijk dat de doelstelling voor vermindering van het restafval met 75% bij lange na niet is gehaald: de vermindering is blijven steken op 60%.
In het voorstel werd echter niets gezegd over de uitkomsten van het tevredenheids­onderzoek over afvalscheiding dat eerder onder de inwoners van Alphen aan den Rijn was gehouden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat mensen moeite hebben met afval scheiden. Volgens veel deelnemers aan het onderzoek is het voor een betere scheiding nodig dat er meer voorzieningen komen, zoals meer rolcontainers voor verschillende soorten afvalstoffen en meer voorzieningen als stortcontainers bij hoogbouw.

De ChristenUnie fractie had al voor de vergadering geconstateerd dat er niets is gedaan met deze voorstellen van burgers over verbetering van afvalscheiding. De fractie steunde daarom een voorstel van de VVD (motie) om op korte termijn - nog in het derde kwartaal van 2021 - met plaatselijke ondernemers en burgers overleg te organiseren over hoe de afvalscheiding te verbeteren, het zogenoemde participatietraject. In dit overleg zouden ook mogelijkheden tot verbetering van nascheiding moeten worden betrokken. Met dit participatietraject zou moeten worden begonnen in het derde kwartaal van 2021 en de uitkomsten zouden in het laatste kwartaal of begin volgend jaar door de gemeenteraad moeten worden geëvalueerd.

Tijdens de bespreking bleek dat de wethouder het voorstel van de VVD wilde overnemen omdat hij het eens was met het gevraagde participatietraject. De VVD-motie is daarom ingetrokken, waarna het in die zin aangepaste voorstel van B&W met algemene stemmen is aangenomen.

Het tweede voorstel  had betrekking op het instellen van een tarief voor ecopark De Limes. De Limes speelt een belangrijke rol in het afvalbeleid. Hier kunnen burgers het hele jaar door gratis hun huishoudelijk afval inleveren. In het afgelopen jaar is gebleken dat de hoeveelheid 'aangeboden' afval veel groter is dan het park in de huidige omvang kan verwerken. Dit komt niet alleen omdat bewoners meer afval brengen dan waarvan oorspronkelijk was uitgegaan, maar ook doordat ondernemers in het ecopark waarschijnlijk veel bedrijfsafval clandestien dumpen onder de noemer van huishoudelijk afval.

Om verdere ongebreidelde toename van het 'aanbod' van afval tegen te gaan, had het college van B&W voorgesteld de mogelijkheid voor het gratis brengen van afval te beperken tot 12 keer per jaar. Voor meer aanbiedingen zou de aanbieder € 14,95 per bezoek moeten betalen.

De ChristenUnie meende met enkele andere partijen dat op deze wijze de burger zou worden gestraft voor de overtreding van de afvalregels door bedrijven. De wethouder stelde hiertegenover dat door de tariefstelling ook de burger terecht een bijdrage zou moeten leveren aan de gestegen kosten van afvalverwerking, dat er meer tijd zou worden besteed aan handhaving - lees: het weren van duidelijk herkenbare ladingen bedrijfsafval - en dat te zijner tijd deze maatregelen op effectiviteit worden geëvalueerd.

Met deze toezeggingen ging uiteindelijk ook de ChristenUnie fractie akkoord met het voorstel. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts