Visie voor Alphen

Visie op Alphen aan den Rijn

Geïnspireerd door wat de Bijbel ons leert heeft de ChristenUnie een visie voor de samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij willen ons inzetten voor een samenleving die er als volgt uit ziet:

Samen verantwoordelijk
De ChristenUnie heeft een samenleving voor ogen waar gezinnen en individuele personen plezierig kunnen wonen. De inwoners respecteren elkaar en geven elkaar ruimte om hun geloof te belijden. Zij hebben oog voor elkaar. Of zij nu jong of ouder zijn, midden in de samenleving staan of soms eenzaam zijn, verschillende culturele achtergronden hebben, gezond, ziek, een handicap of beperking hebben; alle inwoners vormen met elkaar de samenleving en zijn daar samen verantwoordelijk voor. Met elkaar en voor elkaar willen wij ervoor zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen.

Ontwikkeling jongeren
Kinderen en jongeren krijgen alle gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen, zowel op school maar ook in hun vrije tijd. Er zijn leuke speelplaatsen, sportvelden en andere recreatieve voorzieningen waar zij kunnen spelen en waar andere Alphenaren elkaar dicht bij huis kunnen ontmoeten. Jongeren kunnen onder andere in buurthuizen en jongerencentra met elkaar praten over de dingen die hen bezighouden, huiswerk maken of gewoon samen ontspannen met bijvoorbeeld muziek.

Zorgen voor elkaar
De Alphenaren voelen zich betrokken bij elkaar. Zij zoeken elkaar actief op, ook hen die in een sociaal isolement dreigen te raken. Aanvullend op de professionele gezondheidszorg is er informele zorg aanwezig, bijvoorbeeld door mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente faciliteert dat mensen voor elkaar kunnen blijven zorgen, ook als de vraag om zorg en ondersteuning in gezinnen en bij ouderen toeneemt.

Duurzame gemeente
Alphen aan den Rijn is een groene stad met een gezond leefmilieu. Inwoners van Alphen spreken elkaar aan op een milieubewust gedrag. Er zijn maatregelen genomen om de uitstoot van giftige stoffen zoveel mogelijk te beperken en om duurzame materialen en energie te stimuleren.

Stadshart
In het stadshart kunnen mensen gezellig winkelen of uitgaan. Net zoals de diverse wijken en kernen is het centrum veilig. En mocht het nodig zijn dan moet er ruimte zijn om met respect voor ieders mening elkaar op het gedrag aan te spreken. Er zijn in Alphen voldoende mogelijkheden om te ontspannen en te genieten van bijvoorbeeld kunst en cultuur.

Bloeiende economie
Er is binnen Alphen aan den Rijn een bloeiende economie, met actieve ondernemers en veel werkgelegenheid. Mensen die ondanks dit toch werkloos zijn worden actief ondersteund bij het vinden naar een nieuwe baan waarin zij zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan de maatschappij.  Alphen aan den Rijn is goed te bereiken, niet alleen per auto maar juist ook per fiets en met het openbaar vervoer zoals de trein en de bus.

Rol van het gemeentebestuur
De gemeente heeft een bindende en faciliterende rol in deze samenleving. Zij vervult een voorbeeldfunctie op basis van integriteit en transparantie. Zij betrekt de burgers actief bij die zaken die belangrijk zijn voor in de kernen en wijken. Maar ook zorgt zij ervoor dat de regels worden nageleefd. In het bijzonder heeft zij een taak als vangnet voor de zwakkeren in onze samenleving. Tenslotte verleent de gemeente een optimale dienstverlening.

De ChristenUnie hanteert de volgende 5 speerpunten voor 2014-2018:

Speerpunt 1: Iedereen doet mee en faciliteren van zelfredzaamheid.

Speerpunt 2: Huishoudboekje op orde: financieel verantwoord (vastgoed) beleid.

Speerpunt 3: Duurzame economische ontwikkeling gericht op werkgelegenheid en ‘groene’ groei.

Speerpunt 4: Buurten en wijken veilig en leefbaar: respect voor elkaar en goede voorzieningen.

Speerpunt 5: Kansen voor jeugd en gezin: Ja! Voor opvoedondersteuning en goed onderwijs. Nee! Tegen verslavingen en hufterig gedrag.