ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Alphen aan den Rijn en omstreken
RSIN: 852514827
KvK-nummer: 57282137

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Alphen aan den Rijn
Jan van Goijenstraat 26
2391XL Hazerswoude-Dorp

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop. 

ChristenUnie Alphen aan den Rijn e.o. heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur (bestuursvoorzitter@alphenaandenrijn.christenunie.nl)

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:
Samenstelling bestuur lokale afdeling Alphen aan den Rijn

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier:

- Jaarverslag 2019
Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

- Financiële cijfers 2019
- Begroting 2020

Gedeelte in verband met giftenreglement aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Geen giften ontvangen groter dan € 1000